KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN - PCCM VÀ TKB

Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú