KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN - PCCM VÀ TKB

Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú